در جهان بود ازین پیش نشاطی و کنون

ما مکافات کش عشرت آن رندانیم!