الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه !

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم ...