به هر کس میرسم نام تو  را با ذوق میگویم

شبیه اولین تکلیف یک طفل دبستانی