دل از سخن پر آمد و امکان گفت نیست

ای جان صوفیان بگشا لب به ماجرا