با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج

حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج