شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

شور شیرین منما نکنی فرهادم