تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول

 آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل