دَریایِ شُور اَنگیز چَشمانَت چه زیباست

آنجا که بایَد دِل به دَریا زَد همیِنجاست