گفتم به هیچ کس دل خود را نمی دهم

اما دلم برای همان هیچ کس گرفت