درون خلوت ما غیر در نمی‌گنجد

برو که هر که نه یار منست بار منست