تو را تا دهن باشد از حرص، باز

نیاید به گوش دل از غیب، راز