ای آنکه مرا بُرده‌ای از یاد، کجایی؟

بیگانه شدی، دست مریزاد، کجایی؟