شراب تلخ میخواهم که دیوانه کند مارا

بیا اینجا تو ساقی باش تمام مستیش با من