با من مدار کن!

بعدها دلت برایم تنگ خواهد شد...

یکی یکی از همه دور خواهم شد

امتحان تحمل هجرت است، در شامگاه خزانی...